Keresés


Hírek
KARÁCSONYFA GYŰJTÉS BALASSAGYARMAT

A gyűjtés időpontjai:

Északi városrész: 2023. január 9 és 23 hétfői napokon
 
Déli városrész: 2023. január 13 és 27 pénteki napokon

A karácsonyfákat szállítási napon reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Együttműködését köszönjük!

 

 
Komposztálási tudnivalók
 
Á L L Á S lehetőség!

Társaságunk Munkavállalók jelentkezését várja Gépjárművezetői illetve Rakodói munkakörbe!

Megnyitom >>>

 
NHKV tájékoztatás!
 
Rezsidíjcsökkentés!
Szavazás
Ön szelektáltan gyűjti a hulladékot?
Igen, mindent amit csak tudok
Néha szelektálok
Soha nem szelektálok
Válogatás

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

2011. évi CXII. törvényhez 1. melléklet a ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Adat leírása

Balassagyarmati  Városüzemeltetési Nonprofit Kft adatai

1.

Társaság hivatalos neve,

 

Társaság rövidített elnevezése

székhelye

postai címe

céget nyilvántartó cégbíróság neve

cégjegyzékszáma

telefon- és telefaxszáma

elektronikus levélcíme

honlapja

ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Balassagyarmati Városüzemeltetési 

 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft

2660 Balassagyarmat, Mikszáth út 59

2660 Balassagyarmat, Mikszáth út 59

Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága

12-09-002237

Telefon/ Telefax száma:35/500-199; 35/301-377

titkarsag@ bgyvarosuz.hu

www.bgyvarosuz.hu

Pénztár elérhetősége: 23-as mellék

2.

Társaság szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével,

link

3.

Társaság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Kovács Csaba ügyvezető igazgató

tel: 35/500-199, fax: 14-es mellék

e-mail: titkarsag@bgyvarosuz.hu

 

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Galanics Endréné fogyasztóvédelmi referens

tel: 35/500-199, fax: 14-es mellék,

e-mail: titkarsag@bgyvarosuz.hu

ügyfélfogadás: link

 

11.

A felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a Társaság felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Balassagyarmat Város Önkormányzata

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12.

Postafiók: 2661 Balassagyarmat, Pf.: 58

tel: 06-35/505-900

Weblap: www.balassagyarmat.hu;

e-mail:  bgyarmat@profinter.hu

 

 

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

1088 Budapest, József krt. 6.

Tel: 1/459-4800; web:www.nfh.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a.

Tel: 32/520-860, Fax: 32/520-862

E-mail: nkik@nkik.hu 

web: www.bekeltetes-nograd.hu

 

Országos Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Főfelügyelőség

1016 Budapest, Mészáros u. 58/A

Tel: +36 1 224 9100, fax: +36 1 224 9163,

e-mail: orszagos@zoldhatosag.hu, www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

 

MAGYAR ENERGETIKAI ÉS

KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Tel: +36 1 459 7777, fax: +36 1 459 7766,

e-mail: mekh@mekh.hu ;  www.mekh.hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Adat

Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft adatai

1.

A  Társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a Társaságra vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályok: link

 

Szabályzat: link

 

6.

A Társaság által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

(név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása,az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

link

10.

A Társaság által közzétett hirdetmények, közlemények

 link

11.

Társaság által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Társaság jelenleg nem rendelkezik

12.

 A társaságnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Társaság jelenleg nem rendelkezik

13. 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

link

 

14.

Társaság tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

-

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Adatvédelmi felelős nyilvántartása – még nem volt közérdekű adatokra vonatkozó megkeresés.

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

link

 

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat

Balassagyarmati Városüzemeltetési
Nonprofit Kft adatai

1.

Társaság éves, számviteli törvény szerint beszámolói

link

2.

A Társaságnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Összes foglalkoztatott:
28fő (2019 éves átlagos statisztikai létszám)

Összes foglalkoztatott bére:
104.603eFt (2019 év - tartalmazza az ügyvezető bérét is)

Tiszteletdíj: nincs

Jutalom, prémium:
3.171 eFt (2019 év)

3.

A társaság nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. jelenleg nem rendelkezik

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. jelenleg nem rendelkezik

 

 

6.

A Társaság által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit nem teljesít alapfeladatain túli feladatok ellátására ötmillió forintot meghaladó kifizetést.

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. nem rendelkezik az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztésekkel

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. jelenleg nem rendelkezik közbeszerzéssel

 

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

alapján

A vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tagok, és a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakört betöltő munkavállalók adatai a 2009.évi CXXII. törvényben foglaltaknak megfelelően

link

 

Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft Etikai szabályzata

Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft Etikai szabályzata a társaság munkatársainak magatartására vonakozó erkölcsi normákat foglalja össze

link

 

 

Letöltés PDF formátumban